momentum 1momentum 2momentum 3momentum 4

Aanbod van dienstverlening

Quick Scan

Tijdens een Quick Scan wordt als start de vraagstelling vertaald naar een duidelijke probleemanalyse. Op basis hiervan worden heldere concrete adviezen geformuleerd. Door de omvang en de doorlooptijd van de Quick Scan is de diepgang beperkt. De Quick Scan heeft aangetoond een concrete basis te zijn voor het effectueren van verbeteringen en voor een plan van aanpak voor een vervolgtraject.

 

Plan van aanpak

Een gedegen plan van aanpak projectdefinitie is cruciaal voor de afstemming van de doelstellingen en de verwachtingen. Wat is realistisch en haalbaar in de context van de huidige situatie met in acht name van planning en budget. Tevens worden de randvoorwaarden benoemd die nodig zijn voor een succesvol project te kunnen garanderen. Een plan van aanpak kenmerkt zich door uitdagende, maar haalbare doelstellingen binnen reƫle randvoorwaarden.

 

Bewezen methoden

MomentuM hanteert voor probleemanalyse, projectmanagement en voor inrichting van de organisatie bewezen methoden. Bewezen begrijpelijke methoden die garant staan voor begrip, interactie en daardoor voor succesvolle projecten. Dit komt ten goede aan de beheersbaarheid van projecten. Voor creativiteit bij het bepalen van oplossingen is er altijd voldoende ruimte.

 

Projectmanagement

Op basis van het plan van aanpak wordt de projectorganisatie vorm gegeven. De opdrachten voor de werkgroepen worden geformuleerd op basis van de doelstellingen en de randvoorwaarden. De samenstelling van de werkgroepen wordt bepaald. Het ontwikkelen van teamwork heeft hierbij veel aandacht. Duidelijke rapportagelijnen worden bepaald om de focus vast te kunnen houden en de overeengekomen doelstellingen te kunnen realiseren.

 

Ontwerpen en implementeren

In tegenstelling tot veel andere bureaus verzorgt MomentuM niet alleen het ontwerp van de organisatie, maar ook de implementatie. Dan komt het er op aan de afgesproken doelstellingen te vertalen in de dagelijkse werkwijze. Door een hoge betrokkenheid van medewerkers van de organisatie wordt stelselmatig gewerkt aan draagvlak en overdracht van kennis en ervaring. Dit komt het eigenaarschap in de organisatie sterk ten goede.

 

Auditing

Het meten van het beoogde effect en de werkelijke resultaten komt het sterkste naar voren door het periodiek uitvoeren van audits. Worden de doelstellingen nog steeds gerealiseerd? Waar zijn verbeteringen mogelijk?